De ‘Nieuwe Kaarte van het Dyckgraafschap van Dregterlandt’

Het is in 2023 driehonderd jaar geleden dat Govert Oostwoudt, wiskunstenaar, ex-zeevarende, schoolmeester, zanger, koster, schepen, verpondingsgaarder. schotvanger, vredemaker en commissaris van de beramingen en ’t overslag der materialen tijd vrijmaakte om voor het Dijkgraafsschap een kaart te tekenen met daarop de actuele situatie van de dijken en dijkwerken. Maar tegelijk vond men het blijkbaar belangrijk dat hij het binnendijkse zoals het stond afgebeeld op de Pertinente Generale Caerte van WestVrieslandt door de Leidse landmeter Johannes Jz.Dou zou napeilen en nameten.
Op die kaart hadden Dregterlandt en de Vier Noorder Koggen een groter oppervlakte dan op de kaarten die tot dan toe bestonden. In verband met Dregterlandtse bijdrage in de onderhoudskosten aan de Omring wilde men er zeker van zijn dat Dou geen fout gemaakt had.