Geraadpleegde bronnen en Bijlagen

Geraadpleegde bronnen

Archieven
West-Fries Archief:
 Oud-rechterlijke en Weeskamer Archieven. Gewone rechtspraak, Wijdenes en Oosterleek, Toegang 0003,
 Schepenrol 1713-1804 inv.nr. 4796;
 Transporten en hypotheken,
– 1615-1648 inv.nr. 4799;
– 1677-1704 inv.nr .4800;
– 1704-1733 inv.nr 4801
– 1741-1801 inv.nr.4802;
– 1801-1811 inv.nr. 4803.
 Oud-notariële Archief van vóór 1843.
 Notarissen na 1843.
 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Wijdenes Oosterleek [via microfiches].
 Burgerlijke Stand Wijdenes en Oosterleek [via microfiches en site Wiewaswie].
 Inventaris van de bevolkingsadministraties van de gemeenten in het werkgebied van het Westfries Archief door Piet Boon, Jan de Bruin en Yolande Hentenaar.
– Inv.nr. 1. Het register van Wijdenes en Oosterleek [werd bijgehouden tot 1837];
– Inv.nr. 2. Opgemaakt 1821, bijgehouden tot en met 1837;
– Inv.nr. 4. 1850-1860;
– Inv.nr. 5. 1861-1900, met voorin ‘Wijdenes’ en achterin ‘Oosterleek’;
– Inv.nr. 6. 1900-1918;
– Inv.nr. 7. Gezinskaarten’, 1918-1938.
 Kadastrale Kaart en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van Wijdenes en Oosterleek. Minuutplan 1811-1832. Sectie B-blad 02.
 Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van Venhuizen-Hem Sectie D [Bezuidenkadijk] blad 1.
 Bootsgezellenbeurs van Hem. Registers van Inkomsten en Uitgaven deel 2 [1772-1830] Toegang 0499.
 Gereformeerde huwelijken 1746-1794 in DTB-boek Wijdenes-Oosterleek.
 Gemeente Wijdenes. Raadsbesluit, staat en concordans betreffende de wijziging van de huisnummering in de gemeente. Toegang 1223 inv.nr. 1394. West -Fries Archief.
 Bouwvergunningen Wijdenes –Oosterleek Toegang 1223_BD:
 324 Vernieuwen Woonhuis, 17-02-1942; aanvrager: Roos, W.Pz. Oosterleek 6; kadastraal B 485;
 350 Veranderen van boerderij tot woning, tevens plaatsen van een garage [revisietekeningen], 13-11-1969; aanvrager: Sliedregt D. van. Architect: Sliedregt D. van. D 86 /Oosterleek 21; kadastraal B 483.
 809 Bouw druivenkas, 1926, november; aanvrager: Wouter Roos. Architect: Jb Smak. Oosterleek/Oosterleek; kadastraal B 476.
– Bouwvergunningen Wijdenes –Oosterleek Toegang 1223:
 829 Bouw broeikas (‘Warenhuis’), 1928 april; aanvrager: Wouter Roos. Architect: Jb Smak. Oosterleek/Oosterleek; kadastraal B 476.
– Bouwvergunningen Venhuizen Toegang 1936_BD:
 3976 Oprichten schuurtje en terrreinafscheiding [28-7-1975];
 3977 Veranderen architectenbureau/atelier/studeerkamer [07-09-1976];
 3978 Oprichten afdak [10-05-1988].
– Cor de Bakker, Collectie betreffende het veilingwezen in Noord-Holland. Toegang 0380; daarin: foto van handkar vóór veilinggebouw. – Beeldbank: foto’s 08141, 29696 en 29707.jpg.

Noord-Hollands Archief:
 Vrede-en politiegerechten in de arrondissementen Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Hoorn, Toegang 0039.
 Archieven van de Hypotheekbewaarders in de kantoren Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Hoorn 1811-1838, Toegang 83.1.
 Kadaster en hypotheekkantoren in Noord-Holland (KADOR Noord-Holland). Toegang 83.2 [1832-1980] Hypotheekkantoor Hoorn.
 Memories van Successie (successiebelasting) in Noord-Holland 1818-1902, Toegang 178.
 Cohier [Quohier] der verpondingen, van alle de huysen en andere gebouwen, […] geformeert bij Mr. Gerard van Hoolwerf schout, Dirk Heuvel schepen, Paulus Tulp secretaris. www.vpnd.nl/bronnen/nh/oosterleek/oosterleek_verp_1733.pdf
 Topogr. tekening vam Oosterleek: pen en penseeel in grijs; C Pronk del. ad viv. 1729; middenonder “Leek”; fotonr. 4260. Prenten en tekeningen Provinciale Atlas.

Nationaal Archief:
 Tellijsten telling Grondgebruik 1930, Nationaal Archief, Archief Directie v.d Landbouw, afd Economische Aangelegenheden. Toegang 2.11.08.02, inv nr. 168, daarin nr. 89 Wijdenes. Samenstellers: Katja Bossaers, Jan Peereboom, e.a.

Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie:
 Tollenaar, A. en R. van Bragt. 2009-2010. Inventaris van het archief van Dirk van Sliedregt, 1920-2010; interieurarchitect. Den Haag: RKD. Archiefnummer 0700, inv. nr. 13. Daarin o.a.
 Bestaande toestand, schuur Oosterleek 21 Sectie B D 86, sept. 1969. Opmeting Huis te Oosterleek door [11 leerlingen van de Gerrit Rietveld Academie] o.l.v. P. de Hoog. [Zie voor de opmetingstekeningen Bijlage 10.]
 Ontwerp achterhuis. Werk nr. 80, tekening 1 (122×87) d.d. 15-3-’76 [vervallen].

Literatuur:
– Algemeen Handelsblad 1907.
– Bakker, C. de. 1987. Honderd jaar draait veilingklok in de Westfriese tuinbouw. West-Friesland Oud & Nieuw 54, 19-32.
– Bakker, C. de. 1991. Vereeniging voor fruitvervoer per spoor van 1914-1936 actief in Schellinkhout. West-Friesland Oud en Nieuw 58, 114-124.
– Beekman, A.A. 1932. ‪Nederland als polderland‬: ‪beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekeningen.‬ Derde druk. Zutphen : Thieme. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
– Boon, P. 1986. Tussen hondenhemel en Munnickay; schetsen uit de geschiedenis van Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes. Andijk : Korpershoek Boekwijzer B.V.
– Boon, P. 1996. Bouwers van de zee; zeevarenden van het Westfriese platteland, ca. 1680-1720. Den Haag : Stichting Hollandse Historische Reeks, deel XXVI.
– Bouman, J. 1871. De volkstaal in Noordholland, inhoudende eene lijst van woorden, die in deze provincie meer of minder gebruikelijk zijn. Purmerend : Schuitemaker.
– Brandt Buys, L. 1974. De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. Arnhem : Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
– Brouwer, D. 1932. Slechte tijden voor West-Friesland. West-Friesland’s Oud en Nieuw, nr. 6, 142-144.
– Bruin, J. de, D. Aten. 2004. Een gemene Dijk? verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland; de watersnood 1675-1676. 21e Uitgave van de vrienden van de Hondsbossche kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis (2004).
– Carbasius, C. [1804]. Advis […] aan het Gedeputeerd Bestuur van Holland over den aanslag in het Quohier der verponding en verleende remissiën van dien op de landerijen gelegen binnen West-Friesche dijkagiën. [Hoorn]: s.n.
– Edelman, T. 1958. Oude ontginningen van de veengebieden in de Nederlandse kuststrook. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis, jaargang 49, nr. 10/11, 239-245.
– Hameleers, M. 1987. West-Friesland in oude kaarten. [Haarlem:] Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
– Heide. G. van der. 1965. Van landijs tot polderland. Amsterdam : Strengholt.
– Hoogland, M. & Groot N. [2011]. De agrarische geschiedenis van Oostelijk West-Friesland 1880-1930 deel 3 Tuinbouw en zaadteelt. [Hoorn : ] Westfries Genootschap. West-Friese Historische reeks.
– In de bodem van Noord-Holland; geologie en archeologie. [1994] Onder red. van M. Rappol en C. M. Soonius. Amsterdam: Liguae Terrae.
– Kwaad, F. J.P.M. 1961. Het ontstaan van West-Friesland. Westfriesland’s Oud en Nieuw, nr. 28. Uitgave van Historisch Genootschap West-Friesland.
– Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is; alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden. 1797. Amsterdam : J. Allart. Volume 5.
– Olst, E.L. van. 1991. Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1. Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
– Pannekeet, J. 1995. Het Westfries; inventarisatie van dialectkenmerken. Wormerveer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
– Pons, L.J., M.F. van Oosten. 1974. De bodem van Noordholland : toelichting bij blad 5 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200 000. Wageningen : Stiboka.
– Reh, W., Cl. Steenbergen, D. Aten. [2007] Zee van land; de droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur. Wormer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
– Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland, genomen in haar Edele Groot Mog. Vergadering, op reçes gescheiden en na voorgaande beschrijving wederom bij den anderen zijnde, seedert den 15 January 1755 tot den 25 daar aan volgende, s.l., s.n., 355-368 en 690. [http://books.google.nl/books?id=_INJAAAAcAAJ&pg=PA365&lpg=PA365&dq=oosterleek+verponding&source=bl&ots=dg-ZjB7voW&sig=dYk84b4NH4EsIJJKY7cyIkwx5yw&hl=nl&sa=X&ei=_U2JUfPALISN0wWriYCwBQ&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=oosterleek%20verponding&f=false]
– Spruit, R, Ballot, R. e.a. 2009. De Westfriese Omringdijk; geschiedenis van een monument. [Onder redactie van A. Haytsma]. Hoorn : Unipers uitgevers.
– Tollenaar, A. en F. Huisman. 2013. Dirk van Sliedregt (1920-2010) meube[ontwerper. interieur architect, docent. Rotterdam: Bonas. Bibliografieën en oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedbouwkundigen; onder red, van R. van Beekum. J.P. Baeten. e.a.
– Visser, K. 2012. Uit het archief… De veiling te Wijdenes. (Uit de Dorpskrant Wijdenes-Oosterleek – september 1991). Jaarboek Suyder Cogge 2012, 67-68.
– Voorhoeve, J., Ursy M. Lichtveld. 1980. Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden. Den Haag : Martinus Nijhoff (2de herziene druk).