Brieven

Twee Brieven

Brief aan Mevr. Peijs, lid van het Europees Parlement

Aan Mevrouw drs. K.M.H. Peijs
Achtersloot 53
3401 NS IJsselstein
IJsselstein, 6 mei 1996

Zeer geachte Mevrouw,
Nog steeds vind ik het de moeite waard me in te zetten voor de reconstructie van de kasteeltuin te IJsselstein, hoewel ik weinig c.q. geen medewerking van het gemeentebestuur krijg.
Het College van B.& W. zal de artikel 19-procedure aanspannen, omdat het plan (seniorenwoningen plus parkeerplaatsen) afwijkt van het vigerende bestemmingsplan. [Het Voorbereidingsbesluit is op 18 mei 1995 genomen, en op 6 juli van dat jaar van kracht geworden.]
Wanneer bezwaren door mij zullen worden ingediend tegen dit plan, zullen die door het College niet-ontvankelijk verklaard kunnen worden omdat ik geen persoonlijke belangen heb bij de kasteeltuin.
Een “Stichting Kasteeltuin” zal wel belanghebbende zijn. Daarom is het de moeite waard de realiseerbaarheid van zo’n stichting na te gaan.
Om een aantal redenen heb ik aan u gedacht als lid van het Stichtingsbestuur:
1. In ons nagesprek tijdens de locale conferentie over het milieu op 22 juni 1995 in het ‘Kruispunt’ bleek uw sympathie voor het plan m.b.t. de kasteeltuin.
2. Mogelijk kunt u uw invloed aanwenden om de CDA-fractie in de raad van IJsselstein op andere gedachten te brengen. De vasthoudendheid m.b.t. seniorenwoningen op die locatie wordt voor ‘karakter-in-politicis’ gehouden, terwijl het mij voorkomt dat hier geen andere dan partijpolitieke redenen in het spel zijn.
3. Internationale contacten kunnen in dezen van grote betekenis zijn. Dat geldt voor (voor)kennis i.v.m. wet-en regelgeving: ik denk bijvoorbeeld aan de aanstaande ratificatie en implementatie van de Conventie ter bescherming van het cultureel erfgoed (Malta 1992), waarin het principe is opgenomen van ‘de verstoorder betaalt’; en/of het weten te vinden van de paadjes in internationaal subsidieland.
Om bovenstaande redenen heb ik enige weken geleden één van uw medewerksters de vraag voorgelegd of u eventueel bereid zou zijn zitting te nemen in het bestuur van een nog op te richten “Stichting Kasteeltuin”. Zij vroeg me informatiemateriaal toe te zenden.
Op 15 februari l.l. heb ik dat bij u bezorgd: een A4-tje met daarop de basisgedachten voor een statuut, plus een ‘Continuing story’, waarin ik in de vorm van een mengeling van kroniek en dagboek de ups-and-downs rond de kasteeltuin bijhoud.
Omdat ik uw medewerkster telefonisch van een en ander op de hoogte had gebracht en ik krap in mijn tijd zat door de jaarlijkse hausse op school, terwijl het me op dat moment erg urgent voorkwam dat er actie ondernomen werd, heb ik geen begeleidend briefje bijgevoegd. Daarvoor alsnog mijn verontschuldigingen.
De heer Th. de Werdt, advocaat, heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen, evenals de heer van Erp, de voorzitter van de Museumstichting. Met anderen ben ik nog in overleg.
De situatie rond de kasteeltuin is – althans publiekelijk – niet gewijzigd sinds midden januari. (Zie de “Continuing Story” ). Waarschijnlijk komt in de commissievergadering van mei dit onderwerp weer op de agenda.
Wanneer het op enig moment noodzakelijk geacht wordt, is binnen vierentwintig uur de stichting gevestigd, maar misschien is het verstandiger voorlopig nog te opereren vanuit een stichting-in-oprichting.
Graag wil ik een en ander mondeling toelichten wanneer u dat wenst.
In afwachting,

Met vriendelijke groet,
P.W.A. Broeders

Terug naar Kasteeltuin

—————————–

Brief van de Nederlandse Kastelenstichting
(in transcriptie)

Doorn, 17-08-95
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente IJsselstein
Onderw.: Kasteeltuin te IJsselstein.

Geacht College,
Het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting(NKS) werd door de heer P.W.A. Broeders benaderd omtrent de door hem en met hem vele anderen, nagestreefde heraanleg van de voormalige kasteeltuin bij de nog resterende Kasteeltoren van het verdwenen kasteel “IJsselstein”, in een min of meer aan het heden aangepaste vorm.
De studies van de heer Broeders met betrekking tot de verdwenen historische tuinen in de Lopikerwaard en de kasteeltuin van IJsselstein in het bijzonder, zijn van een bijzondere kwaliteit en belangrijk voor onze kennis omtrent kastelen, hun bewoners en hun activiteiten in het bijzonder. Temeer hierom is zijn streven voor een kasteeltuin alle aandacht meer dan waard en in ieder geval voor IJsselstein. Er worden hier uitzonderlijke historische feiten blootgelegd. Mits goed gebruikt kunnen deze bijdragen aan het historische uiterlijk en een cultuurhistorische verdieping van het imago van het oude stadje IJsselstein.
De Nederlandse Kastelenstichting zal het betreuren, nu de kans daar is van een open zicht op de historisch belangrijke overgebleven kasteeltoren, deze kans teloor te zien gaan door een inkapseling van de toren door moderne huizenbouw.
 Het streven van de heer Broeders geeft een aanzet om het historisch stadsgezicht te herstellen. 
Dit streven van de heer Broeders past in het kader in heel Nederland cultuurhistorische stads- en dorpsgezichten te beschermen, te onderhouden en zelfs te herstellen.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,
het bestuur van de Nederlandse Kastelenstichting,
v.d.
(w.g.) H.Mijsberg, directeur NKS.

i.d.dr.a.:
– Rijksdienst Monumentenzorg (RIMZ),
– Stichting Utrechtse Kastelen
– P.W.A. Broeders.

Terug naar Kasteeltuin