Bodemarchief

Archeologisch onderzoek door ADC

In het verleden zijn er door RAAP boringen verricht op het terrein van de kasteeltuin. Door ADC [het Archeologisch Diensten Centrum] zijn in voorjaar 2000 drie putten gegraven op plaatsen die gekozen waren op basis van de uitkomsten van het RAAP-rapport.
Dat heeft twee evenwijdig lopende grachten opgeleverd die op ongeveer 16,5 meter afstand van elkaar zijn gelegen. Er zijn geen gebouwensporen aangetroffen. De binnenste gracht heeft in ieder geval open gelegen tot aan de sloop van het kasteel in 1888. Het is niet uitgesloten dat de buitenste gracht [vermoedelijk voor een deel min of meer parallel aan de Touwlaan, P.B.] heeft behoord tot een vroegere bouwfase, aan het einde van de 13e eeuw. Er zijn grote bakstenen gevonden die gedateerd worden tussen 1250 en 1400. Deze gracht is in één keer dichtgegooid en dat is vermoedelijk al gebeurd vóór de herbouw die ± 1470 in fasen heeft plaatsgevonden. Tussen de binnen- en de buitengracht is nog een waterloop aangetroffen [waarover in het rapport verder niets wordt opgemerkt, PB].
In de buitenste gracht werden eetbare planten gevonden, zoals walnoot, vijg, braam, en mogelijk venkel en een druivenpit. Ook zijn goed bewaarde visresten gevonden o.a. van baars en paling. 
Tevens zijn er houten paaltjes aangetroffen die voor de beschoeiing van beide grachten hebben gediend. 
Van verschillende soorten aardewerk zijn er 157 scherven gevonden, waarvan er 19 dateren uit de late middeleeuwen. De rest stamt uit de periode ± 1500 tot ±1900. Het zijn veelal scherven van huishoudelijke voorwerpen, maar opvallend is het grote aantal bloempotfragmenten. Meer tot de verbeelding spreken de vier loden kogels die gevonden zijn.
Om verlies van waarden te voorkomen wordt aanbevolen de grachten te behouden, de bodem dieper dan 60 cm. niet te verstoren en het waterpeil niet te verlagen.
De waardering van een locatie hangt af van verschillende componenten. Voor het kasteelterrein geldt een hoge context-of ensemblewaarde, en eveneens een hoge belevingswaarde. Laatmiddeleeuwse kastelen zijn archeologisch nog maar weinig onderzocht, men dient daarom voorzichtig met deze plek om te gaan. De locatie is op grond van dit alles ‘behoudenswaardig’.

Terug naar Kasteeltuin